Pim van Heertum

Draai uw telefoon om de website te bekijken

Privacyverklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN – zakelijke markt

Artikel 1 - Definities/algemeen

a)      In de Algemene voorwaarden van Vereniging VACO wordt verstaan onder:

-            VACO-leverancier: iedere door Vereniging VACO erkende onderneming die in aanbiedingen en overeenkomsten naar de Algemene voorwaarden van Vereniging VACO verwijst en deze op haar transacties van toepassing laat zijn;

-            afnemer: degene (niet zijnde een consument) aan wie de VACO-leverancier een aanbieding richt of die aan de VACO-leverancier opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten of het leveren van zaken.

b)      De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen een VACO-leverancier en de afnemer gesloten overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten door de VACO-leverancier.

c)       Algemene (inkoop-)voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 2 - Offerte, overeenkomst

a)      Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de VACO-leverancier zijn vrijblijvend.

b)      Door de VACO-leverancier gedane prijsopgaven gelden voor levering af magazijn of vestigingsplaats van de VACO-leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsopgaven zijn exclusief btw en heffingen welke van overheidswege kunnen worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bijkomende kosten van verpakkingen e.d. maken geen onderdeel van prijsopgaven uit en worden door de VACO-leverancier apart in rekening gebracht.

c)       Behoudens bij koop tegen kontante betaling, komt een overeenkomst tussen de VACO-leverancier en een afnemer tot stand nadat de VACO-leverancier de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of een aanvang met de levering maakt.

d)      Prijswijzigingen als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in fabrieks- of importeursprijzen en/of valutakoersen kunnen in de verkoopprijs worden doorberekend. Indien binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst prijswijzigingen optreden, dan heeft de afnemer binnen één week na ontvangst van de kennisname van de wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden. Doen zich prijswijzigingen voor bij een langere levertijd dan drie maanden, dan bestaat het recht op ontbinding van de overeenkomst niet.

e)      Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals belastingen en heffingen van overheidswege opgelegd, geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 3 - Levering en levertijd

a)          Door de VACO-leverancier opgegeven levertijden en andere data zijn indicatief en nimmer als fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW te beschouwen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd kan de afnemer de VACO-leverancier schriftelijk, met aangetekend schrijven, in gebreke stellen. De afnemer dient daarbij een redelijke termijn te hanteren waarbinnen de VACO-leverancier alsnog – zonder daartoe schadeplichtig te worden – de op haar rustende verplichting(en) kan nakomen. Een redelijke termijn is een periode van twee maanden na het verstrijken van de opgegeven levertijd.

b)          Zodra zaken bij de VACO-leverancier ter afhaling dan wel bezorging gereed staan of de uit de dienstverlening voortvloeiende werkzaamheden zijn voltooid, gelden zaken als geleverd en/of diensten als verleend.

c)          De afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip, dan door de VACO- leverancier is opgegeven, te accepteren. De VACO-leverancier kan deelleveringen uitvoeren en deze factureren. Deelleveringen kunnen niet worden ontbonden indien nadien blijkt dat de volledige bestelling niet kan worden uitgeleverd.

 

Artikel 4 - Overmacht

a)          Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken die de normale nakoming van een verbintenis verhinderen, waarop de VACO-leverancier geen invloed kan uitoefenen ongeacht of die omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Dergelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld werkstakingen, algemeen gebrek aan grondstoffen, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de VACO-leverancier afhankelijk is, maatregelen van overheidswege, algemene storingen in de energievoorziening en algemene vervoersproblemen.

b)          De VACO-leverancier kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de VACO-leverancier haar verbintenis had moeten nakomen.

c)          In geval van blijvende overmacht is de VACO-leverancier gerechtigd de overeenkomst schriftelijk voor ontbonden te verklaren zonder daartoe schadeplichtig te worden.

d)          Gedurende de periode van tijdelijke overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de VACO-leverancier zonder rechterlijke tussenkomst opgeschort en de levertijd verlengd met de periode van tijdelijke overmacht. Duurt de periode van overmacht langer dan 3 maanden, dan kunnen beide partijen de overeenkomst, met inachtneming van artikel 4e, ontbinden zonder daartoe jegens de wederpartij schadeplichtig te worden.

e)          Heeft de VACO-leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan kan de VACO-leverancier het reeds geleverde deel afzonderlijk factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren. Voorstaande is niet van toepassing als het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 5 - Risico, eigendomsvoorbehoud en retentierecht

a)          De afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mocht ontstaan vanaf het moment van levering. Degene voor wiens rekening de organisatie van het transport komt, draagt dit risico vanaf het moment waarop het transport aanvangt, en heeft daarbij de verplichting het bedoelde risico op voldoende wijze te verzekeren.

b)          De afnemer is verplicht vanaf de levering tot het tijdstip van volledige betaling geleverde zaken op zijn kosten tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam en faam bekende verzekeringsmaatschappij.

c)          Alle in het kader van een specifieke overeenkomst geleverde zaken en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de VACO-leverancier totdat alle vorderingen die de VACO-leverancier op de afnemer heeft of zal krijgen volledig zijn betaald, met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW. Dit betekent dat betaalde zaken pas eigendom van de afnemer worden indien de afnemer al hetgeen hij aan de VACO-leverancier verschuldigd is, heeft betaald, dus ook andere facturen dan die waarop de aanwezige zaken zijn gefactureerd.

d)          De VACO-leverancier kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de afnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de koopovereenkomst, zonder daartoe schadeplichtig te worden, ontbinden en de door hem geleverde zaken terugnemen, waartoe de afnemer de VACO-leverancier vrije toegang tot de geleverde zaken verleent.

e)          Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of andere zekerheidsrechten op deze zaken vestigen. De afnemer mag zaken van de VACO-leverancier in de normale uitoefening van zijn bedrijf vervreemden.

f)           Zaken aanwezig bij de afnemer en voorkomend in het vaste leveringsprogramma van de VACO-leverancier worden geacht afkomstig te zijn van de  VACO-leverancier, tenzij de afnemer bewijst dat de zaken van een ander afkomstig zijn (behoudens tegenbewijs).

g)          Totdat de afnemer aan de VACO-leverancier alle in het kader van een overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan de VACO-leverancier zaken van de afnemer onder zich houden en daarop haar vordering verhalen, tenzij de afnemer voor deze vordering voldoende zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 6 - Betaling

a)          Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen tegen contante betaling of bij vooruitbetaling. Indien partijen anders overeenkomen geldt in beginsel een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, partijen kunnen schriftelijk ook een andere betalingstermijn overeenkomen. De geldende betalingstermijn is een fatale termijn.

b)          Alle kosten verband houdend met betaling komen voor rekening van de afnemer. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Bestaat de hoofdsom uit meerdere facturen dan wordt betaling toegerekend aan de oudste opeisbare factuur of facturen, ongeacht de vermelding van factuurnummers die de afnemer aan de betaling toekent.

c)          Blijft de afnemer in gebreke met betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan is de afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim is de afnemer over de hoofdsom per maand of gedeelte daarvan een rente van 1% verschuldigd. In geval de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW of artikel 6:119 BW hoger mocht zijn, is de afnemer deze wettelijke rente verschuldigd.

d)          Is de afnemer in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle door de VACO-leverancier redelijkerwijze te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, tenzij de afnemer aantoont dat de VACO-leverancier minder schade lijdt.

e)          Indien de VACO-leverancier de afnemer in rechte op betaling aanspreekt of anderszins in rechte op de naleving van de overeenkomst aanspreekt, dan is de afnemer gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure daadwerkelijk door de VACO-leverancier gemaakte kosten, zoals de kosten van rechtsbijstand, beslaglegging en griffierechten, te betalen indien de VACO-leverancier geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

 

Artikel 7 - Conformiteit

a)          De VACO-leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De afnemer is gehouden terstond na levering te onderzoeken of de VACO-leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en de VACO-leverancier binnen bekwame tijd, uiterlijk binnen 10 werkdagen na aflevering, schriftelijk te berichten indien van deugdelijke nakoming geen sprake is (vervaltermijn). Indien melding binnen deze termijn redelijkerwijze niet mogelijk is, dan geldt als uiterste termijn 10 werkdagen vanaf het moment waarop het gebrek is ontdekt of had kunnen worden ontdekt.

b)          Klachten geven de afnemer niet het recht om de betaling op te schorten.

c)          Bij tijdig ingediende klachten als bedoeld in artikel 7 sub a, stelt de afnemer de VACO- leverancier in de gelegenheid onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de afnemer aan de VACO-leverancier een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of de geleverde zaak.

d)          De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen tevens als deugdelijk indien de afnemer in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 7a tijdig uit te voeren. Indien de afnemer bij aflevering voor correcte ontvangst heeft getekend dan komt daarmee het recht om te reclameren omtrent de hoeveelheid en zichtbare schade van de ontvangen zaken te vervallen. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.

e)          De VACO-leverancier staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken in relatie tot de hoogte van de prijs, als voor de kwaliteit van de dienstverlening, behoudens indien:

-        de afnemer door de VACO-leverancier of diens leverancier gegeven aanwijzingen of voorschriften niet heeft opgevolgd;

-        sprake is van een ander dan normaal gebruik;

-        gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of normaal gebruik;

-        montage, reparatie of wijziging van de zaak in opdracht van de afnemer door derden plaatsvindt;

-        een overheidsvoorschrift de aard of kwaliteit van toegepaste materialen bepaalt;

-        de afnemer materialen of zaken ter bewerking aan de VACO-leverancier verstrekt;

-        materialen, zaken en werkwijzen op uitdrukkelijke instructie van de afnemer zijn toegepast.

f)           Indien de VACO-leverancier op grond van artikel 7c of 7e zaken vervangt, worden de vervangen zaken zijn eigendom. Indien de afnemer de zaken reeds in gebruik heeft genomen, is de VACO-leverancier gerechtigd de afnemer een gebruiksvergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding betreft de periode dat de zaak bij de afnemer of een derde in gebruik is geweest en staat in dezelfde verhouding tot de koopprijs als de gebruiksperiode tot de normale levensduur.

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

a)          De totale aansprakelijkheid van de VACO-leverancier is beperkt tot herstel, vervanging of ongedaanmaking van de overeenkomst. De VACO-leverancier is niet  tot verdere vergoeding gehouden (geen vergoeding gevolgschade). Aanspraken op garantie door derden (fabrikant of importeur) verleend, worden door de afnemer overgenomen.

b)          De VACO-leverancier, haar ondergeschikten en door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen, zaken of aan het bedrijf van de afnemer en/of derden welke het gevolg is van gebreken in door de VACO-leverancier geleverde zaken en/of diensten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

c)          De afnemer vrijwaart de VACO-leverancier voor aanspraken van derden voortvloeiend uit een tekortkoming in de geleverde zaken of verrichte diensten.

d)          De aansprakelijkheid van de VACO-leverancier is voorts beperkt tot het bedrag van  de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de VACO-leverancier beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaak en/of dienst.

e)          De VACO-leverancier zal, binnen een redelijke termijn, bij schade veroorzaakt door een gebrek aan de geleverde zaak, die zij niet zelf heeft geproduceerd of in de EU heeft geïmporteerd, het adres van haar leverancier, producent of importeur in de EU aan de afnemer bekend maken. Is de VACO-leverancier niet (meer) tot deze opgave in staat, of heeft zij de zaak zelf geproduceerd of in de EU geïmporteerd, dan is de VACO-leverancier niet verder aansprakelijk dan waartoe zij op grond van de Wet (art. 6:185-193 BW) en het bepaalde in artikel 8 sub a is gehouden.

 

Artikel 9 - Opschorting en ontbinding

a)       De VACO-leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder daartoe schadeplichtig te worden indien:

-        de afnemer verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of is nagekomen;

-        na het sluiten van de overeenkomst de VACO-leverancier goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen;

-        de afnemer verplicht is bij het sluiten van de overeenkomst voldoende zekerheid voor nakoming te verstrekken en deze zekerheidstelling uitblijft of naar het oordeel van de VACO-leverancier onvoldoende is;

-        zich zodanige onvoorziene omstandigheden voordoen dat nakoming van de overeenkomst door afnemer onmogelijk is, zoals bij insolventie van de afnemer, althans zodanige onvoorziene omstandigheden dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van partijen gevergd kan worden.

b)       Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en behoudt de VACO-leverancier haar aanspraken op schadevergoeding.

 

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen

a)          Alle met de VACO-leverancier gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het CISG of Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

b)          Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten met de VACO-leverancier dienen te worden voorgelegd aan de Nederlandse Rechtbank in het arrondissement waarin de VACO-leverancier statutair gevestigd is, tenzij wettelijke regels zulks niet toestaan

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN

Artikel 1 Definities /algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen een lid van de sector Bandenservice van Vereniging VACO, hierna te noemen ‘VACO – leverancier’, en een koper of opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, hierna te noemen ‘consument’ met betrekking tot koop van onderdelen of toebehoren voor een (motor)voertuig (‘koopovereenkomst’) of met betrekking tot een opdracht voor het verrichten van montage, herstel, onderhoud, keuringen, en/of taxaties voor een (motor) voertuig (‘opdracht’). De overeenkomst die gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd over en weer meerdere te verrichten prestaties oplevert, wordt duurovereenkomst genoemd.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle met de VACO-leverancier gesloten overeenkomsten van koop, opdracht of aanneming van werk en op elk aanbod daartoe van de VACO-leverancier met een consument.

 

Artikel 2 Aanbod

 1. Aanbiedingen van de VACO-leverancier worden mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en zoveel mogelijk van een termijn voorzien. Het aanbod bevat de wijze van betaling. De aanvaarding van het mondelinge of schriftelijke aanbod door de consument is geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Ingeval van elektronisch verleende opdracht of koop door de consument stuurt de VACO–leverancier een elektronische bevestiging. Het aanbod waarvoor een termijn geldt, is gedurende die termijn onherroepelijk. Een aanbod zonder opgave van termijn van aanvaarding, dient terstond te worden aanvaard. Blijft in dat geval aanvaarding uit, dan komt het aanbod te vervallen.
 2. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de te leveren zaken of de te verrichten diensten. De opgave moet voldoende gedetailleerd zijn, inclusief btw en inclusief eventuele heffingen van overheidswege, zodat een goede beoordeling door de consument mogelijk wordt gemaakt. Opdrachten kunnen tegen een uurloon, of tegen een vooraf vastgestelde prijs gelden, hetgeen uitdrukkelijk in de schriftelijke overeenkomst wordt vermeld.
 3. Aanbiedingen van de VACO-leverancier voor zaken gelden op basis van afhalen, tenzij uit het aanbod uitdrukkelijk anders blijkt. Is bij een aanbod de montage inbegrepen, dan wordt dat vooraf uitdrukkelijk vermeld of meegedeeld.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, publicaties, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de VACO-leverancier niet.

 

Artikel 3 Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Bij mondelinge aanvaarding door de consument, bevestigt de VACO – leverancier de koopovereenkomst of opdracht schriftelijk of elektronisch.
 2. In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden zoveel mogelijk de zaken en diensten per artikel (zaken) of per opdracht (diensten) omschreven met de prijs die daarvoor is overeengekomen.
 3. De koopovereenkomst vermeldt de leveringsdatum en of deze vast of vermoedelijk is, alsmede de wijze van betaling.
 4. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46c BW van toepassing.

 

Artikel 4 Duur overeenkomst

 1. De consument kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en onbillijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd kan met inachtneming van een opzegtermijn van een volledige kalendermaand worden opgezegd.

 

Artikel 5 Prijs en prijswijzigingen

 1. De prijs en eventuele verzendkosten die de consument moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de bevoegdheid tot tussentijdse prijsaanpassing. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze geen invloed op de overeengekomen prijs, tenzij de VACO-leverancier daartoe een uitdrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt in welk geval de consument het recht heeft de overeenkomst op te zeggen indien met een beroep op het voorbehoud de prijs wordt gewijzigd.
 2. Indien een leveringstermijn van meer dan drie maanden is overeengekomen, dan heeft de VACO-leverancier het recht de overeengekomen prijs te verhogen. De consument heeft dan het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na de kennisgeving van de prijsstijging te ontbinden.
 3. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals wijziging in btw of heffingen van overheidswege, kunnen in de prijs worden doorberekend.

 

Artikel 6 Levering/levertijd

 1. Levering geschiedt door het stellen van de zaak in het bezit van de consument. Indien partijen afspreken dat de zaak bij de consument wordt bezorgd, is de zaak geleverd op het moment van bezorging. Behoudens bij bezorging, geldt als plaats van levering de plaats waar de VACO- leverancier zijn bedrijf heeft.
 2. De VACO-leverancier kan een vermoedelijke levertijd opgeven. Een vermoedelijke levertijd levert geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW op. Bij overschrijding van de vermoedelijke leverdatum kan de consument de VACO-leverancier een schriftelijke ingebrekestelling sturen, hij moet daarin nog een termijn van drie weken aanhouden waarbinnen de VACO – leverancier alsnog kan nakomen. Indien de VACO-leverancier na deze termijn niet heeft geleverd, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter schriftelijk kosteloos te ontbinden. Bij mededeling van de VACO– leverancier over onmogelijkheid binnen de gestelde termijn te kunnen leveren, is de consument bevoegd de overeenkomst terstond na die mededeling te ontbinden.
 3. Is een vaste leveringstermijn overeengekomen, dan heeft de consument bij overschrijding van die termijn het recht zonder ingebrekestelling of zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en vergoeding van de geleden schade te verlangen.
 4. Indien de levering van een aangeboden zaak onmogelijk blijkt te zijn, heeft de VACO- leverancier het recht een andere vergelijkbare zaak aan te bieden. Stemt de consument niet met de levering van een vervangende zaak in, dan heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 7 Annulering

De consument kan een overeenkomst voor het overeengekomen tijdstip van levering schriftelijk annuleren. Bij annulering is de consument gehouden binnen één week nadien de VACO- leverancier alle schade die deze lijdt door de annulering te vergoeden, welke schade 15% van de overeengekomen prijs bedraagt. Heeft de consument deze schadevergoeding niet binnen 10 dagen na de annuleringsdatum betaald, dan heeft de VACO-leverancier het recht nakoming  van de overeenkomst te verlangen. De consument kan dan geen beroep meer doen op annulering van de overeenkomst

 

Artikel 8 Conformiteit

 1. De VACO-leverancier staat ervoor in dat de geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst. De VACO-leverancier staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit, die alle omstandigheden in aanmerking genomen (waaronder de hoogte van de prijs) voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. De VACO-leverancier zal opdrachten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De VACO-leverancier staat in voor de kwaliteit van de daarbij gebruikte materialen en gereedschappen.
 3. Bij werkzaamheden door de VACO-leverancier aan door de consument aangeboden zaken strekt de conformiteit zich niet uit tot die zaken.
 4. De consument dient ten allen tijde de (veiligheids)voorschriften en aanwijzingen van de VACO- leverancier en/of de fabrikant op te volgen. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, het handhaven van de voorgeschreven bandenspanning.
 5. De VACO-leverancier staat niet in voor zaken en werkwijzen die op uitdrukkelijk verzoek en instructie van de consument zijn toegepast, mits de VACO–leverancier op mogelijke nadelige gevolgen heeft gewezen. Goed vakmanschap van de VACO–leverancier kan meebrengen dat hij kan weigeren bepaalde opdrachten uit te voeren.
 6. Indien de VACO– leverancier na een beroep op conformiteit door de consument zaken vervangt, worden de vervangen zaken eigendom van de VACO-leverancier zonder dat de consument aanspraak op een vergoeding kan maken. Voor de beoordeling of de zaak voldoet aan de conformiteit stelt de consument aan de VACO-leverancier de betreffende zaken ter beschikking (garantieclaim).
 7. De VACO-leverancier staat niet in voor schade en gebreken die na de levering van zaken of uitvoering van werkzaamheden zijn ontstaan als gevolg van een ander dan normaal gebruik dat niet is overeengekomen, van ondeskundig gebruik of van gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of een derde aan het geleverde heeft aangebracht.

 

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering, tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving op een door de VACO-leverancier aangegeven bankrekening op het tijdstip van levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen (pinnen).
 2. De VACO-leverancier kan bij een bestelling de consument verplichten tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de overeengekomen prijs. De VACO-leverancier garandeert terugbetaling

van vooruitbetaalde bedragen in alle gevallen waarin de leveringsplicht niet wordt nagekomen door een oorzaak die voor rekening en risico van de VACO-leverancier komt.

 

Artikel 10 Niet-tijdige betaling

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn (fatale termijn). De VACO-leverancier zendt na het verstrijken van de betalingstermijn een aanmaning en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning alsnog te betalen. Als contante betaling bij aflevering is overeengekomen kan de VACO–leverancier in bijzondere situaties uitstel van betaling aan de consument verlenen. De consument is dan wettelijke rente verschuldigd over het niet contant betaalde bedrag voor de periode beginnend vanaf het verleende betalingsuitstel tot het moment van volledige betaling.
 2. Ingeval van wanbetaling van de consument heeft de VACO-leverancier het recht om aan de consument wettelijke rente, vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum, en na aanmaning met een termijn van 14 dagen redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen, conform de bedragen (staffel) opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten.
 3. Bij verzuim van de consument kan de VACO-leverancier de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk ontbinden. In dat geval wordt de koop van zaken ongedaan gemaakt en is de consument verplicht reeds geleverde zaken  aan de VACO-leverancier terug te geven onverminderd het recht van de VACO-leverancier tot het vorderen van schadevergoeding.

 

Artikel 11 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet, rechtspraak of verkeersopvatting wordt begrepen, derhalve alle van buiten komende oorzaken die de normale nakoming van een verbintenis verhindert en waarop de VACO-leverancier geen invloed kan uitoefenen.

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle in het kader van een overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de VACO- leverancier totdat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd volledig heeft betaald.
 2. Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken niet op de consument is overgegaan, mag  deze de zaken niet verpanden of andere zekerheidsrecht op deze zaken vestigen.
 3. De VACO-leverancier kan zaken van de consument onder zich houden als de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting. Ook voor opeisbare vorderingen van eerdere werkzaamheden aan hetzelfde voertuig kan het retentierecht door de VACO- leverancier worden ingeroepen. Redelijke kosten voor het uitoefenen van het retentierecht, zoals stalling en verzekering, komen voor rekening van de consument.

 

Artikel 13 Niet-nakoming van de overeenkomst

 1. Indien één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. De VACO-leverancier heeft het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de consument in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsanering doet, of de consument door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
 3. Indien één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. De VACO-leverancier is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan het voertuig van de consument wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid van de VACO-leverancier, zijn personeel of door hem ingeschakelde derden. De consument is verplicht deze schade zo spoedig mogelijk na ontdekking bij de VACO- leverancier te melden. De consument is verplicht om binnen redelijke grenzen schadebeperkende maatregelen te treffen.
 2. De consument is tegenover de VACO-leverancier aansprakelijk voor schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. De consument die zijn voertuig op het terrein of in de gebouwen van de VACO-leverancier zelf bestuurt, is aansprakelijk voor alle schade die door de consument als bestuurder wordt veroorzaakt.

 

Artikel 15 Klachten

 1. De consument moet zo spoedig mogelijk na levering van zaken of uitvoering van diensten onderzoeken of de VACO-leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij de VACO-leverancier schriftelijk worden ingediend nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
 3. Na het balanceren van banden en wielen en/of het uitlijnen van een voertuig staat terstond vast of die opdracht al dan niet correct is uitgevoerd. Voor deze opdrachten geldt dat een klacht uiterlijk binnen drie dagen na aflevering van het voertuig aan de consument bij de VACO- leverancier moet zijn ingediend.
 4. Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument de VACO-leverancier in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan de VACO-leverancier een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of de geleverde zaak.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor bemiddeling.

 

Artikel 16 Bemiddelingsregeling

 1. Geschillen tussen de consument en de VACO-leverancier over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de VACO-leverancier te leveren zaken en uit te voeren diensten kunnen aanhangig gemaakt worden bij de ombudsman van Vereniging VACO (hierna te noemen ‘VACO ombudsman’) te Leiden, postbus 33, 2300 AA Leiden, telefoon: (071) 568 6970, internet: www.vaco.nl. De VACO ombudsman zal het geschil beoordelen volgens het ‘VACO- bemiddelingsreglement van de VACO ombudsman’.
 2. Alvorens een geschil op voormelde wijze aanhangig te maken moet de consument zijn klacht(en) eerst ter behandeling bij de VACO-leverancier indienen. Wordt de klacht  niet naar tevredenheid van de consument opgelost, dan kan de consument deze zo spoedig mogelijk, nadat gebleken is dat een oplossing in onderling overleg niet mogelijk is, bij de VACO ombudsman indienen, althans uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan van het geschil.

 

Artikel 17 Slotbepaling

Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk of elektronisch tussen de VACO-leverancier en de consument worden vastgelegd.